Chương trình "Hỗ trợ người bị hen phế quản"
   1 - Tìm hiểu hoàn cảnh sống của gia đình …(Xem chi tiết…)
   2 - Khảo sát căn nhà…(Xem chi tiết…) 
   3 - Đo đạc ô nhiễm…(Xem chi tiết…)
   4 - Tư vấn điều chỉnh…(Xem chi tiết…)
   5 - Vệ sinh đệm, thảm, ghế vải, sofa…(Xem chi tiết…)
   6 - ​Trình chiếu các hành động bảo về sức khỏe…(Xem chi tiết…)
   7 - Báo cáo kết quả bằng văn bản …(Xem chi tiết…)
   8 - Chăm sóc khách hàng ...(xin xem xhi tiết)